Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga Diarienummer: S2015/07017/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta initiativ till och samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Meningen är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdraget innebär, för att underlätta för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till familjehem med mera.

Ladda ner: