Innehållet publicerades under perioden

-

Tillägg till uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 – 2018 m.m. Diarienummer: A2017/00238/A

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som upptas i bilagan att mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018 gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 personer per år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Ladda ner:

Regeringen gav i februari 2016 statliga myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Syftet med uppdraget är att arbetssökande ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.

Myndigheterna ska redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts senast 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019.

Statskontoret ska i sin tur muntligen redovisa till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) hur arbetet med uppdraget fortskrider. Det ska ske senast 1 december 2016, 1 juni 2017 och 1 juni 2018. Den 1 mars 2019 ska Statskontoret redovisa uppdraget i en slutrapport.