Uppdrag att redogöra för hur Trafikverket tillämpar och utvärderar arbetsrättsliga krav m.m. vid upphandling

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redogöra för hur myndighetens arbete bedrivs avseende strategiska offentliga inköp. Uppdraget ges inom ramen för den Nationella upphandlingsstrategin som beslutades av regeringen den 30 juni 2016. Redogörelsen ska omfatta en beskrivning av hur inköpsverksamheten organiseras och hur arbetet genomförs samt innehålla en analys av verkets inköpsmönster och vilka strategier och rutiner som finns och tillämpas för att stödja verksamheten.

Ladda ner:

I redovisningen ska Trafikverket vidare lämna en redogörelse för hur verket inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och
uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den svenska arbetsmarknaden. Trafikverket ska, inom ramen för gällande upphandlingsrätt och EU-rätt inom upphandlingsområdet, även föreslå
åtgärder för att skapa en ökad ordning och reda och sund konkurrens på
arbetsmarknaden. Syftet ska vara att förebygga missbruk av det
arbetsrättsliga regelverket och stärka det sociala skyddet för arbetstagare som utför arbete som har upphandlats av Trafikverket samt stärka förutsättningarna för att konkurrens sker på lika villkor. Arbetet ska omfatta såväl Trafikverkets kontraktspart som av denne anlitad underentreprenör och underleverantör. Trafikverket ska vid uppdragets genomförande samråda med Upphandlingsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2017.