Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag om kunskapsläget kring smittorisker av hivinfektioner m.m. Diarienummer: S2017/01568/FS

Folkhälsomyndigheten gav hösten 2013 ut kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion och myndigheten har nu fått regeringens uppdrag att följa upp tillämpningen av detta kunskapsunderlag. Uppföljningen ska tydliggöra vilken betydelse kunskapsunderlaget har fått för hälso- och sjukvårdens samlade insatser som rör smittöverföring av hivinfektion.

Ladda ner:

Kunskapen kring hivinfektion har gått framåt sedan de första fallen identifierades. Sjukdomen är i dag behandlingsbar och enligt Folkhälsomyndighetens bedömning står över 90 % av de cirka 7 000 personer som lever med en känd hiv-diagnos på behandling.

Att det nu finns mer kunskap kring smittsamheten vid en välinställd behandling får bland annat betydelse för hur smittskyddslagens bestämmelser om förhållningsregler kan tillämpas.

Uppföljningen ska enligt uppdraget särskilt beakta:

  • underlagets påverkan på vilka förhållningsregler som en behandlande läkare meddelar med stöd av bestämmelserna i smittskyddslagen till en person som har hivinfektion, samt
  • underlagets betydelse för att bedöma riskerna för att överföra hivinfektion vid in vitro fertilisering.