Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. Diarienummer: U2017/03739/GV

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14).

Ladda ner:

Skolverket ska senast den 15 februari 2018 redovisa en plan för utvecklingsarbetet enligt detta uppdrag. Skolverket ska sedan årligen den 15 februari med start 2019 redovisa vidtagna åtgärder och hur arbetet utvecklas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 oktober 2023. I redovisningen ska en analys av konsekvenser för huvudmännen och lärare av de olika alternativ som prövats inom försöksverksamheten ingå. Skolverket ska dessutom löpande informera Utbildningsdepartementet om utvecklingsarbetet.