Regeringsuppdrag från Utrikesdepartementet

Uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter att lämna förslag till utformning av ett system för efterkontroll Diarienummer: UD2017/17135/NIS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att analysera frågan om efterkontroller i utlandet av krigsmateriel som utförts med tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, samt lämna förslag till utformning av ett system för sådana kontroller.

Ladda ner:

ISP:s analys och förslag ska även avse vilka formella och juridiska förutsättningar som behöver uppfyllas vid införande av ett sådant system. ISP ska därvid lämna förslag till de eventuella författnings- eller föreskriftsändringar som systemet föranleder. Uppdraget ska även ta relevanta EU-processer på området i beaktande.

ISP ska senast den 31 mars 2018 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).