Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem Diarienummer: U2017/05168/F

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Kungl. biblioteket i uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering uppfyller FAIR-principerna.

Kriterierna ska möjliggöra en bedömning av om vetenskapliga publikationer uppfyller det nationella målet om att bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras.

Kungl. biblioteket ska utifrån de bedömningskriterier som tas fram också
föreslå en metod som ska kunna visa en samlad bild av i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR-principerna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2019.