Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att överföra vissa uppgifter till den nya Etikprövningsmyndigheten m.m. Diarienummer: U2018/02610/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet uppdraget att överföra vissa uppgifter som har samband med Vetenskapsrådets rätt att meddela föreskrifter om etikprövning av forskning som avser människor till den nya Etikprövningsmyndigheten. Vetenskapsrådet ska också stå för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna med mera.

Ladda ner:

Vetenskapsrådet ska även bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsmyndigheten.

Vetenskapsrådet ska hålla Utbildningsdepartementet informerat om uppdragets genomförande, och senast den 1 november 2018 redovisa de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förändringen till Utbildningsdepartementet.

Uppdraget ska återrapporteras till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2019.