Uppdrag att ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare Diarienummer: N2018/03935/MRT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att ta fram ett underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare. Underlaget ska innehålla en fakta- och nulägesbeskrivning av användningen av drönare i Sverige samt en analys kring utvecklingsområden för att möjliggöra en fortsatt utveckling och användning av drönare. Underlaget ska därigenom även innehålla en analys av utmaningar i förhållande till användningen av drönare på kort och lång sikt samt eventuella behov av ändringar i det nationella regelverket avseende drönare.

Ladda ner:

Följande områden ska redovisas.

  • Användning av drönare i Sverige: underlaget ska omfatta både kommersiell användning och användning för hobby- eller fritidssysselsättning. Avseende den kommersiella användningen bör underlaget innehålla en beskrivning av vilka sektorer och näringslivsområden som är berörda. Transportstyrelsen ska även lämna en redovisning kring utvecklingen internationellt och så långt som möjligt beskriva möjliga kommande områden för drönaranvändning. Med utgångspunkt från ovanstående ska Transportstyrelsen identifiera eventuellt behov av stöd till en fortsatt utveckling inom området samt indikera vilka myndigheter som kan komma att beröras. Transportstyrelsen ska även belysa möjliga flygsäkerhets- och miljömässiga effekter relaterat till drönare.
  • Behovet av att se över det nationella regelverket avseende drönare: Transportstyrelsen ska belysa eventuellt framtida behov av nationella regler samt i förekommande fall lämna författningsförslag. Analysen ska göras utifrån det nuvarande nationella regelverket avseende drönare samt kommande EU-regler. Inom ramen för detta arbete ska Transportstyrelsen särskilt se över möjligheten att använda drönare utanför siktlinjen.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen beakta säkerställandet av det svenska totalförsvarets behov och intressen samt skyddet av Sveriges säkerhet i övrigt.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen vidare på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och erfarenheter som Verket för innovationssystem (Vinnova) besitter utifrån myndighetens uppdrag att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess.

Transportstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget föra en dialog med de myndigheter och aktörer som styrelsen bedömer är berörda av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2019.