Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att redovisa behoven av en förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet Diarienummer: Ju2018/03972/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att med utgångspunkt i hittills vunna erfarenheter från sommarens skogsbränder analysera och redovisa behoven av en förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften för att kunna hantera framtida omfattande skogsbränder.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att bedöma om det finns ett behov av ökade förstärkningsresurser i form av materiel, främst skogsbrandsdepåer, och redovisa en kostnadsuppskattning för detta. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 september 2018.

I uppdraget ingår vidare att bedöma vilka utbildnings- och kompetensbehov som föreligger inom den kommunala räddningstjänsten för att kunna upprätthålla beredskapen. En kostnadsuppskattning för identifierade åtgärder ska redovisas. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2019.

I uppdraget ingår slutligen att utreda vilka behov som finns av en förstärkt nationell förmåga avseende brandbekämpning från luften utöver den som kan tillgodoses genom ett effektivt utnyttjande av befintliga tillgängliga nationella resurser, såväl offentliga som privata, och tillförda internationella resurser med stöd av etablerade samarbeten, såsom EU:s civilskyddsmekanism. Redovisningen ska även omfatta ett förslag till fortsatt process för att åstadkomma ett identifierat förstärkningsbehov. Vid analysen och bedömningen av behovet av förstärkt förmåga ska MSB utgå från befintliga regelverk avseende bland annat möjligheten att ianspråkta statliga och privata resurser för räddningsinsatser.

MSB ska för denna del av uppdraget vid behov samverka med berörda
myndigheter och organisationer.

Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2019.