Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter Diarienummer: N2019/02783/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003 (fortsättningsvis kallad EU-förordningen) och föreslå de författningsändringar som myndigheten bedömer vara nödvändiga med anledning av den nya EU-förordningen.

Ladda ner:

Om författningsförslag lämnas ska också kostnader och andra konsekvenser av förslaget analyseras. Konsekvensanalysen av förslagen ska utföras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I uppdraget ingår att samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01) samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska skriftligen rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2020.