Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19 Diarienummer: S2020/02443/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att – om det behövs – säkra landets tillgång till bland annat medicinteknisk utrustning för exempelvis intensivvården. Detta till följd av spridningen av covid-19. Socialstyrelsen ska fördela utrustningen över hela landet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • kontinuerligt inventera behoven av och tillgången till sådan medicin­teknisk utrustning som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19,
  • genomföra eller, om möjligt, samordna inköp av medicinteknisk utrustning som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19,
  • förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning av sådan medicin­teknisk utrustning som köpts in av myndigheten, samt
  • ha en dialog med relevanta leverantörer om hur tillgången till sådan medicinteknisk utrustning som behövs i vården av patienter som insjuknat i covid-19 ska kunna utökas.

Säkra tillgången till läkemedel

Om det behövs ska Socialstyrelsen ta initiativ till att för hela landet säkra tillgången till läkemedel för patienter som blivit sjuka i covid-19. Myndigheten ska köpa in eller – om det är möjligt – samordna inköp. Socialstyrelsen ska också förbereda och – om det behövs – besluta om fördelning över landet. I det uppdraget ska Läkemedelsverket hjälpa Socialstyrelsen med underlag.

Samarbete med myndigheter, regioner och kommuner

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Upphandlingsmyndigheten. Uppdraget ska också genomföras nära berörda regioner och kommuner.

Uppdraget  gäller så länge det krävs och redovisas löpande till Socialdepartementet. Rapport lämnas senast den 31 januari 2021.