Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. Diarienummer: S2020/03862/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att digitalisera och tillgängliggöra det program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård som universitetet sedan tidigare har i uppdrag att ta fram. Det digitala stödet ska främst rikta sig till personal inom första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa samt till personal i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Ladda ner:

Användbarhet och nytta

Linköpings universitet ska analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta och ta fram, digitalisera och tillgängliggöra utbildningen i tillämpliga delar. En utgångspunkt ska vara FN:s konvention om barnets rättigheter.

Uppdraget ska genomföras i dialog med relevanta myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2021 och
den 15 februari 2022. Det ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 maj 2023.