Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera och redovisa vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning Diarienummer: I2020/01984/US

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera och redovisa vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, men även redogöra för möjliga åtgärder för tågfärjetrafiken som är långsiktigt motiverade ur ett transportförsörjningsperspektiv. Redovisningen ska särskilt beakta trafikens betydelse ur ett beredskaps- och redundansperspektiv.

Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från relevanta aktörer och myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 januari 2021.

Ladda ner: