Uppdrag till samordnare för frågor om samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten Diarienummer: N2020/03132

Publicerad

Regeringen beslutar att ge en samordnare i uppdrag att för regeringens räkning främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

Ladda ner:

Uppdraget ska fokusera på de områden där störst behov av samordning finns baserat på utmaningarna i respektive fall. Det kan exempelvis gälla frågor kopplade till kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder.

Samordnaren ska, om så efterfrågas av berörda aktörer, facilitera samråd samt bistå med koordinering kopplat till de olika prövnings- och planeringsprocesser som krävs för omställningsprojekt inom industrin i form av större företagsetableringar och företagsexpansioner i länen. Samordnaren ska även bistå regeringen i arbetet med att identifiera strukturella hinder för industrins omställning till ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan.