Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län Diarienummer: I2021/02468

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera vilken påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen.

Ladda ner:

Trafikverket ska analysera vilket trafik- respektive transportarbete som sker i dag (både korta och långväga personresor respektive godstransporter) samt medborgarnas och näringslivets behov av och efterfrågan på transportförbindelser. Trafikverkets analys ska omfatta bedömningar av hur trafikrespektive transportarbetet kan komma att utvecklas till följd av förändrade godsflöden och förändrade resmönster med anledning av de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som förväntas. 

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastruktur-departementet) senast den 22 november 2021.