Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Diarienummer: S2022/00778

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel i syfte att fortsatt långsiktigt säkerställa en verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet.

Ladda ner:

En redovisning ska lämnas årligen senast den 30 april till
Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Genvägar