Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att göra en förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter Diarienummer: S2022/01265

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och förbättra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris. Bland annat ska myndigheterna göra en förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången.

Ladda ner:

Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att i samarbete göra en förstudie om åtgärder för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av humanläkemedel respektive relevanta medicintekniska produkter i Sverige. Syftet med den nationella lägesbilden är att kunna förebygga och hantera situationer där det finns risk för brist på produkter som behövs i hälso- och sjukvården eller där en kris ställer ökade krav på tillgången till dessa.

Förstudien om läkemedel ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023. Förstudien om medicintekniska produkter ska delredovisas senast den 31 mars 2023 och slutredovisas senast den 31 oktober 2023.