Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga Diarienummer: S2022/02131

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att sätt igång och samordna informationsinsatser till allmänheten om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ladda ner:

Meningen är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär. Detta för att göra det lättare för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till familjehem med mera. Socialstyrelsen ska även informera om det stöd och den hjälp som bland annat familjehem har rätt att få av socialnämnden.

Ändamålsenliga insatser

Socialstyrelsen ska hämta upplysningar från Sveriges Kommuner och Regioner, vissa kommuner och andra betydelsefulla aktörer. Detta så att informationsinsatserna blir så ändamålsenliga som möjligt.

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget senast den 31 mars 2025 Regeringskansliet.