Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2022–2024

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld m.m. Med våld avses här det våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ladda ner:

De fem myndigheterna ovan ska utveckla samverkan om

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande, samt hänvisning till rätt instans,
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter och
  • stödja ledning och styrning för att arbetet med ökad upptäckt av våld ska kunna göras uthålligt över tid och implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Myndigheterna ska också redovisa de åtgärder som genomförts för att öka medarbetares och chefers kunskaper om mäns våld mot kvinnor och en gemensam grundförståelse för frågor om våld, dess orsaker, omfattning och konsekvenser. I uppdraget ska de resultat som redovisades i det tidigare uppdraget på området beaktas (A2019/01517).