Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som bör omfattas av hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap Diarienummer: S2022/04550

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram underlag för de sjukvårdsprodukter som bör omfattas av försörjningsberedskapen på hälso- och sjukvårdsområdet.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bland annat

  • ta fram underlag för de sjukvårdsprodukter myndigheten bedömer behöver lagerhållas för vård som inte kan anstå vid fredstida kriser, höjd beredskap eller  krig.
  • föreslå sådana sjukvårdsprodukter som inte lämpar sig för omsättningslagring eller som av andra skäl bör lagerhållas i statliga lager på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
  • identifiera sjukvårdsprodukter eller produktområden där det anses vara särskilt viktigt att säkerställa produktion för allvarliga händelser i fredstida kris, höjd beredskap och krig.

Samverkan med andra

Uppdraget genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, och E-hälsomyndigheten, regioner och kommuner samt andra berörda.

Socialstyrelsen bör också diskutera med relevanta aktörer i övriga nordiska länder. Myndigheten samverkar med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket om kostnader förknippade med lagerhållning.

Socialstyrelsen informerar Regeringskansliet löpande och delredovisar uppdraget den 1 februari 2023, den 28 april 2023 och den 29 september 2023. Uppdraget slutredovisas senast den 23 februari 2024.