Uppdrag att lämna kompletterande förslag till utformningen av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av torkan och efterföljande nederbörd under våren och sommaren 2023 Diarienummer: Ll2023/03000

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att, som tillägg till uppdraget den 13 juli 2023 att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av den pågående torkan skulle kunna utformas (LI2023/02915), lämna kompletterande förslag till utformningen av ett ekonomiskt stöd där såväl vårens och sommarens torka som den efterföljande nederbörden beaktas.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska analysera och redovisa vilka ekonomiska stöd som är mest effektiva och ändamålsenliga för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av vårens och sommarens torka och den efterföljande nederbörden för jordbruksföretagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023 till Regeringskansliet (Landsbygds-och infrastrukturdepartementet).