Remiss av Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan - redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer: M2015/03518/Nm

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen remitterat Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan och svaren från de remitterade instanserna. Redovisning av regeringsuppdrag.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 15 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.