Remiss av Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning Diarienummer: M2013/02076/Ke

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 oktober 2017.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen - även yttranden som inte publiceras på webbplatsen - finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.