Remiss av Bolagsverkets promemoria Hemställan om ändring av 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen Diarienummer: Ju2018/02201/L1

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvaren från dem som har ombetts att svara på Bolagsverkets promemoria "Hemställan om ändring av 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen".

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.