Remiss av Ds 2018:33, Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter Diarienummer: N2018/04311/MRT

Här kan du ta del av till vilka instanser Näringsdepartementet har remitterat Departementspromemoria, Ds 2018:33, om översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 8 november 2018.

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.