Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel m.m. Diarienummer: M2019/01453/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljödepartementet på promemorian Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet samt utbildning för säker hantering av bekämpningsmedel. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen var den 16 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.