Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemoria med förslag till genomförande av slutsatser ytbehandling med organiska lösningsmedel m.m. Diarienummer: M2022/00293

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet på promemorian med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till departementet senast den 11 maj 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.