Remiss av promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS Diarienummer: KN2023/03655

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet
senast den 6 oktober 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.