Den regionala nivån - län och landsting

På regional nivå är Sverige indelat i 21 län. De politiska uppgifterna på denna nivå sköts dels av landstingen, dels av länsstyrelserna.

Länsstyrelser

Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Länsstyrelsernas uppdrag är brett och tvärsektoriellt, vilket innebär att myndigheterna arbetar både utifrån ett statligt helhetsperspektiv och sektorsövergripande. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Inom länet har länsstyrelsen fler uppdrag att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser samt att främja länets utveckling. Länsstyrelsen ska även följa tillståndet i länet och hålla regeringen informerad om händelser som inträffat i länet. Varje länsstyrelse leds av en landshövding som utses av regeringen.

Länsstyrelsernas webbplats

Landsting

Det viktigaste ansvarsområdet för landstingen är hälso- och sjukvården, som står för omkring 80 procent av utgifterna. Andra vanliga landstingsområden är folktandvården, utbildning (framför allt vårdutbildning), kultur och stöd till länets näringsliv. Ansvaret för kollektivtrafiken i ett län delas ofta mellan kommunerna och landstinget. Landstingens verksamhet finansieras genom statsbidrag, landstingsskatter och avgifter och regleras bland annat i kommunallagen.

Landstingets politiska beslut fattas av en folkvald församling, landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige utser en landstingsstyrelse som leder och samordnar arbetet. Dessutom finns ett antal nämnder som har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i fullmäktige. Nämnderna ska också verkställa de beslut som fattas.

I ett av Sveriges län skiljer sig den politiska styrningen från de övriga. Gotlands län saknar landsting, och istället sköts dessa uppgifter av Gotlands kommun.

Sveriges kommuner och landstings webbplats