Lagstiftning i EU - Sveriges roll

Efter att EU-kommissionen lämnat sitt färdiga förslag till medlemsländernas regeringar ska den svenska regeringen avgöra hur den ska ställa sig till förslaget. Riksdagen har genom EU-nämnden möjlighet att lämna synpunkter och påverka regeringens ståndpunkt.

Regeringen bereder kommissionens förslag

Kommissionens förslag lämnas till det departement som är ansvarigt för frågan. Ett förslag inom miljöområdet ska till exempel lämnas till Miljödepartementet. Det ansvariga departementet utarbetar sedan tillsammans med andra berörda departement en svensk ståndpunkt.

EU-nämnden och regeringen samråder

Innan regeringen kan presentera den svenska ståndpunkten i ministerrådet måste den samråda med riksdagen. Det sker genom att den minister som ansvarar för frågan sammanträder med EU-nämnden, som är riksdagens organ för samråd med regeringen i EU-frågor. EU-nämnden har 17 ledamöter och samtliga riksdagspartier finns representerade.

Diskussionerna mellan riksdagen och regeringen kan ibland leda till att den ståndpunkt som regeringen ursprungligen tänkt sig ändras.

Mer om EU-nämnden på riksdagens webbplats

Den svenska ståndpunkten framförs vid EU-förhandlingar

Den svenska ståndpunkten framförs därefter vid förhandlingar på olika nivåer i ministerrådet. Först förhandlar tjänstemän i en rådsarbetsgrupp, sen möts länderna i Coreper och slutligen möts ministrarna. 

Läs mer om Coreper och arbetsgrupperna på rådets webbplats

Om det sker några ändringar eller tillägg när Europaparlamentet och ministerrådet har behandlat förslaget lämnas det över till medlemsländernas regeringar igen. Då måste frågan på nytt tas upp i riksdagens EU-nämnd. Det är inte ovanligt att samma fråga behandlas flera gånger i riksdagen.

När ministerrådet till sist har enats och fattat beslut i frågan måste Sverige och övriga medlemsländer rätta sig efter det. En del beslut, förordningar, som fattas inom EU blir direkt gällande i Sverige. Direktiv måste däremot först omvandlas till svensk lagstiftning genom riksdagsbeslut.

Regeringens arbete i ministerrådet

Sverige i EU