Sakråd Antidiskrimineringsbyråerna

Statsrådet Alice Bah Kuhnke har bjudit in Antidiskrimineringsbyråerna till sakråd om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ladda ner: