Sakråd från Näringsdepartementet

Inbjudan till skriftligt EU-sakråd om EU:s industripolitik

Publicerad

Den 10 mars presenterade EU-kommissionen en ny industristrategi. Strategin har en nära koppling till den politik EU driver inom handel, investeringar, den inre marknaden, digitalisering, klimat och konkurrens. Industristrategin innehåller ett antal viktiga förslag, strategier och åtgärder som kommer att följa under kommissionens mandatperiod.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar den nya industristrategin och ser ett behov av att föra en bred och inkluderande diskussion om EU:s industripolitik. Utifrån den särskilda kompetens och erfarenhet som er organisation har i de aktuella frågorna bedömer regeringen att er organisation kan bidra till diskussionen på ett värdefullt sätt. Vi vill därför bjuda in er till ett EU-sakråd om EU:s industripolitik och den europeiska industrins konkurrenskraft. Att bjuda in till EU-sakråd är ett sätt att bredda regeringens kunskap och perspektiv, vilket bidrar till arbetet med att ta fram regeringens framtida ståndpunkter.

Vår ambition var att bjuda in till ett fysiskt möte men eftersom detta tyvärr inte är möjligt på grund av rådande omständigheter välkomnar vi istället era skriftliga kommentarer på industristrategin. Utbrottet av Covid-19 har haft och fortsätter ha stor påverkan på EU:s ekonomi och industri. Detta kan ha påverkan på hur man ser på frågor kopplade till EU:s industripolitik och den nya industristrategin. I ljuset av detta välkomnar vi era skriftliga svar på nedan två frågor:

  • Vad anser ni om EU:s industristrategi?
  • Hur ser ni att genomförandet av industristrategin kommer att påverka er organisation/företag/bransch?