Itziar Castany/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammets fem fokusområden har mål som bidrar till att nå visionen.

Ansvariga statsråd
Peter Kullgren
Ansvariga departement
Landsbygds- och infrastruktur­departementet

En långsiktig skogsstrategi

  • Sveriges nationella skogsprogram

    Skogsprogrammet är en plattform för dialog mellan skogens intressenter, myndigheter och regeringen. Strategin för skogsprogrammet antogs 2018.

    I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Uppdaterad handlingsplan och lägesrapport för Sveriges nationella skogsprogram

Den 7 juli 2022 presenterade regeringen den uppdaterade handlingsplanen för Sveriges nationella skogsprogram som syftar till att skapa en samlad bild av aktuella åtgärder med sikte mot 2030. Åtgärderna som beskrivs genomförs av både regeringen, myndigheter och andra aktörer.

Ett råd till skogsprogrammet

Ett råd är knutet till skogsprogrammet och där ingår representanter från organisationer och myndigheter. Rådets roll är att ge vägledning och råd till regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet.

Regional dialog

Det regionala perspektivet tas tillvara genom olika regionala initiativ som bidrar till det nationella skogsprogrammets vision. Det regionala arbetet skapar förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som verksamma på regional nivå. Skogsstyrelsen bistår regeringen i genomförandet av det nationella skogsprogrammet samt att stödja regionala strategier och dialoger.

Fem fokusområden

Skogsprogrammet har mål för fem fokusområden som ska stötta visionen. Fokusområdena är:

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass, Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete och Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Innehåll om nationella skogsprogrammet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

    Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna att, arbeta för enklare vägar till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Insatserna ska koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen så att de kompletterar varandra. Målgruppen är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Jämställdhet ska beaktas. Insatserna bör utformas så att de ger deltagarna kompetens som efterfrågas av näringslivet inom gröna näringar med siktet inställt på anställning i näringslivet.