Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 – 2019 Diarienummer: UF2014/40174/UD/ASO

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Resultatstrategin styr användningen av medel som anslås under anslagsposten Asien avseende Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) för respektive budgetår. Strategin ska gälla under perioden 2014-2019 och omfattar sammantaget 4,87 miljarder kronor.Syftet med verksamheten är att bidra till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling med långsiktig ekonomisk tillväxt som kommer människor som lever i fattigdom till del.

Verksamheten förväntas bidra till följande resultat:
Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck.