Ansvariga myndigheter

Myndigheterna listade nedan har fått i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Myndigheterna är sorterade utifrån vilket departement de ska rapportera till.

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

- Svenska ESF-rådet

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

- Kustbevakningen

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Miljö- och energidepartementet

Miljöminister Karolina Skog

- Havs- och vattenmyndigheten

- Kemikalieinspektionen

- Naturvårdsverket

- SMHI

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

- Post- och telestyrelsen

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

- Tillväxtverket

- Verket för innovationssystem (Vinnova)

- Sveriges geologiska undersökning

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

- Skogsstyrelsen

- Statens jordbruksverk

- Sveriges lantbruksuniversitet

- Statens veterinärmedicinska anstalt

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

- Sjöfartverket

- Trafikverket

- Transportstyrelsen

Socialdepartementet

Socialminister Annika Strandhäll

- Läkemedelsverket

- Socialstyrelsen

- Folkhälsomyndigheten

Utbildningsdepartementet

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

- Vetenskapsrådet

Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi

- Samtliga 21 länsstyrelser

Särskild samarbetsstrategi för Östersjöregionen:

Utrikesdepartementet

EU- och handelsminister Ann Linde

- Svenska institutet