Ansvariga myndigheter

Uppdaterad

Myndigheterna listade nedan har fått i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Myndigheterna är sorterade utifrån vilket departement de ska rapportera till.

Arbetsmarknadsdepartementet

- Svenska ESF-rådet

Infrastrukturdepartementet

- Post- och telestyrelsen

- Sjöfartverket

- Trafikverket

- Transportstyrelsen

Justitiedepartementet

- Kustbevakningen

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Miljödepartementet

- Havs- och vattenmyndigheten

- Kemikalieinspektionen

- Naturvårdsverket

- SMHI

Näringsdepartementet

- Tillväxtverket

- Sveriges geologiska undersökning

- Skogsstyrelsen

- Statens jordbruksverk

- Sveriges lantbruksuniversitet

- Statens veterinärmedicinska anstalt

Socialdepartementet

- Läkemedelsverket

- Socialstyrelsen

- Folkhälsomyndigheten

Utbildningsdepartementet

- Vetenskapsrådet

Finansdepartementet

- Samtliga 21 länsstyrelser

Särskild samarbetsstrategi för Östersjöregionen:

Utrikesdepartementet

- Svenska institutet