Finansiering för EU:s Östersjöstrategi

Uppdaterad

EU:s Östersjöstrategi bygger på ett mer samordnat användande av befintliga resurser. Strategin har inte någon egen finansiering utan använder en mängd olika finansieringskällor från såväl nationella anslag som olika typer av EU-finansiering, till exempel EU:s sammanhållningspolitik, till dess genomförande.

ESI-fonder ska bidra till EU:s Östersjöstrategi

Förutsättningarna för att erhålla finansiering för åtgärder och projekt till stöd för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi har förbättrats avsevärt med programperioden 2014–2020 jämfört med föregående programperiod.

I EU:s långtidsbudget för 2014–2020 är det ett uttalat mål att Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) på ett tydligare sätt ska sträva mot målen i Europa 2020-strategin men också bidra till EU:s makroregionala strategier såsom EU:s Östersjöstrategi.

Det är möjligt att söka finansiering för genomförandet av strategin från samtliga ESI-program, det vill säga Europeiska regionalfonden, Europeiska socialfonden, och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Det går även att söka finansiering från andra sektorsbaserade EU-program, såsom Horisont 2020, Erasmus +, Life med flera.

Mer om ESI-fonderna på kommissionens webbplats

Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna under innehavande budgetperiod:

  1. Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
  2. Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.
  3. Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

Dessa mål sammanfaller väl med de övergripande målen för EU:s Östersjöstrategi.