Finansiering för EU:s Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi bygger på ett mer samordnat användande av befintliga resurser. Strategin har inte någon egen finansiering, men genom EU:s sammanhållningspolitik och annan EU-finansiering finns olika medel som kan användas för att bidra till dess genomförande.

ESI-fonder ska bidra till EU:s Östersjöstrategi

Förutsättningarna för att erhålla finansiering för åtgärder och projekt till stöd för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi har förbättrats avsevärt med den nya programperioden 2014-2020.

I EU:s långtidsbudget för 2014-2020 är det ett uttalat mål att Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) på ett tydligare sätt ska sträva mot målen i Europa 2020-strategin men också bidra till EU:s makroregionala strategier såsom EU:s Östersjöstrategi.

Nytt är också att det kommer bli möjligt att söka pengar för gränsöverskridande samarbete i de flesta EU-program - såsom i Europeiska regionalfonden, Europeiska socialfonden, och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  Mer om ESI-fonderna på kommissionens webbplats

Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna under den nya budgetperioden:

  1. Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
  2. Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.
  3. Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

Dessa mål sammanfaller väl med de övergripande målen för EU:s Östersjöstrategi.