Styrning och samordning i Sverige för EU:s Östersjöstrategi

Uppdaterad

Departement och myndigheter har ett stort ansvar i genomförandet av strategin på nationell nivå, och engagemanget på regional nivå är viktigt för genomförandet av strategins många flaggskeppsprojekt. Det är i dessa mycket av det konkreta arbetet med strategin sker.

Statsrådsberedningen samordnar inom Regeringskansliet

Statsrådsberedningens EU-kansli samordnar och leder arbetet inom Regeringskansliet, men i stort sett samtliga departement är involverade i varierande grad eftersom strategin omfattar så många sakområden.

Statsrådsberedningen har även ett övergripande ansvar för att stärka det tvärsektoriella arbetet kring strategins genomförande. Det vill säga att säkerställa att berörda svenska aktörer från olika verksamhetsområden samverkar i genomförandet av strategins handlingsplan.

Nationell samordnare

Varje medlemsland har en så kallad nationell samordnare som bland annat har till uppgift att säkerställa den övergripande samordningen och stöd för genomförandet av strategin på hemmaplan, samt att utarbeta nationella ståndpunkter om strategin. Sveriges nationella kontaktpunkt återfinns i Statsrådsberedningen.

Interdepartemental arbetsgrupp

Regeringskansliet har en interdepartemental arbetsgrupp (IDA-grupp) med representation från alla berörda departement. Gruppen träffas som regel ett par gånger om året för att diskutera och utveckla arbetet med EU:s Östersjöstrategi.

Regeringsbeslut bidrar till nationellt genomförande

Det nationella ansvaret för genomförandet av strategin ligger på respektive departement, sammanlagt 23 myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser.

För att tydliggöra myndigheternas ansvar i genomförandet av strategins mål har flera regeringsbeslut fattats med uppdrag om att aktivt bidra till det nationella genomförandet. Regeringsbesluten omfattar i regel syftena med och förutsättningarna för myndigheternas medverkan och de finansiella åtagandena, samt krav på samverkan mellan svenska myndigheter och myndigheter i andra länder.

Ansvariga myndigheter

Nationellt Östersjönätverk av genomförande parter

De myndigheter och länsstyrelser som har i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet av strategin ingår i ett särskilt nätverk under ledning av Tillväxtverket. Regeringens nätverk för EU:s strategi för Östersjöregionen (Östersjönätverket, tidigare kallat Myndighetsnätverket) sammankallas cirka tre gånger per år och utgör en viktig plattform för regeringens arbete med att genomföra strategin.

Nätverket samlar myndigheter, länsstyrelser, regioner/regionförbund, kommuner och andra genomförande aktörer. Det erbjuder en unik möjlighet att överskrida sektorsgränser, träffa nya samarbetspartners och utbyta information om exempelvis finansieringsmöjligheter. Tjänstemän från Statsrådsberedningen och berörda departement deltar vanligtvis vid dessa möten för att bidra med information om pågående arbete i departementen och på EU-nivå.

De myndigheter, länsstyrelser och regioner/regionförbund som ingår i Östersjönätverket inkommer årligen med underlag till Tillväxtverket om sitt arbete med strategin. Tillväxtverket sammanställer sedan dessa till regeringen i en årlig rapport om det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Regional och lokal nivå

Engagemanget på regional och lokal nivå är mycket viktigt. Inte minst i genomförandet av strategins många flaggskeppsprojekt där mycket av det konkreta arbetet med strategin sker.

Regioner och län uppmuntras att beakta strategin i utarbetandet av sina regionala utvecklingsstrategier och identifiera områden i strategin där ett samarbete över gränserna kan bidra positivt till regionens tillväxtarbete. Många regionala och lokala aktörer har sedan länge ett etablerat samarbete i Östersjöregionen genom vänorter och EU:s gränsöverskridande samarbetsprogram, och detta samarbete ger en grund att bygga vidare på.

Mer om roller och ansvar i EU på Östersjöstrategins officiella webbplats (engelska)