EU:s politikområden

EU:s medlemsstater samarbetar i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden.

EU:s politikområden

Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård

EU-arbetet med sysselsättningspolitik, arbetsrätt och arbetsvillkor, social trygghet och folkhälsa sker i rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO-rådet).

Ekonomiska och finansiella frågor

Arbetet inom EU som rör bland annat ekonomisk politik, budget, skatter och finansmarknad sker i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

Jordbruk, fiske och livsmedel

EU-frågor som rör jordbruk, fiske och livsmedel ligger inom jordbruks- och fiskerådets ansvarsområde.

Förbindelser med omvärlden

Ansvaret för arbetet med EU: s förbindelser med omvärlden ligger hos rådet för utrikes frågor.

Konkurrenskraftsfrågor

Frågor som rör EU:s konkurrenskraft ligger inom konkurrenskraftsrådets ansvarsområde.

Miljö

EU:s arbete med miljöfrågor sker i miljörådet.

Allmänna frågor

Frågor som rör EU:s institutionella struktur, horisontella EU-frågor och förberedelser av Europeiska rådets möten behandlas i rådet för allmänna frågor.

Transport, telekom och energi

EU:s arbete med transportfrågor, telekomfrågor och energifrågor sker i rådet för transport, telekommunikationer och energi.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Arbetet med frågor som rör utbildning, ungdom, kultur och idrott spelar en central roll för att bland annat nå unionens strategiska mål om att bli världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomi.

Rättsliga och inrikes frågor

EU-frågor som till exempel civilrätt, straffrätt, migration och asyl ligger inom rådet för rättsliga och inrikes frågors ansvarsområde.

Innehåll om möten i Europeiska unionens råd

Prenumerera

Totalt 954 träffar.