EU: Transport, telekom och energi

EU:s arbete med transportfrågor, telekomfrågor och energifrågor sker i rådet för transport, telekommunikationer och energi. EU-kommissionens mål om att EU ska bli världsledande på förnybar energi bör också inkludera transportsektorn och värmesektorn.

Mer om rådet för transport, telekom och energi på Europeiska unionens råds webbplats

EU:s energipolitik

EU:s insatser på energiområdet ska vila på tre pelare: miljömässig hållbarhet (inklusive bekämpande av klimatförändringar), konkurrenskraft och ökad försörjningstrygghet. EU:s mål för ökad miljömässig hållbarhet till år 2020 (de så kallade 20-20-20-målen) är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent, att 20 procent av den energi som används inom EU ska komma från förnybara energikällor och att energieffektiviseringen ska öka med 20 procent. Vid Europeiska rådets möte i oktober 2014 slog stats- och regeringscheferna fast att målen för förnybar energi och energieffektivisering ska vara 27 procent till 2030. Det långsiktiga klimatpolitiska målet för 2050 innebär 80–95 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört med 1990 års nivå.

Det är nödvändigt med en fortsatt utveckling av den inre marknaden för energi där konsumenten står i centrum och fokus ligger på elmarknaderna. Regeringen kommer bland annat att verka för att säkerställa genomförandet av målen för förnybar energi och energieffektivisering. Detta inkluderar goda förutsättningar för bioenergi, som dominerar bland de förnybara energislagen, vilket är angeläget för EU:s möjligheter att kostnadseffektivt möta satta energi- och klimatmål.

Regeringen kommer också att arbeta för att en ändamålsenlig energibeskattning kommer till stånd i sektorer utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter, och att principen om att förorenaren ska betala ges fullt genomslag. En effektiv skatt på fossila bränslen är en förutsättning för att kunna nå de klimatpolitiska målen på ett kostnadseffektivt sätt.

Energiunionen

För att ta ett helhetsgrepp på energi- och klimatfrågor presenterade EU-kommissionen i februari 2015 ett förslag om en europeisk energiunion. En stärkt Energiunion behövs för minskade koldioxidutsläpp, förnybar energi, energieffektivisering och en väl fungerande inre energimarknad, men också för konkurrenskraft, hållbar tillväxt och fler jobb.

Kommissionens mål om att EU ska bli världsledande på förnybar energi bör också inkludera transportsektorn och värmesektorn. Det är nödvändigt med en fortsatt utveckling av den inre marknaden för energi, där konsumenten står i centrum och fokus ligger på elmarknaderna.

Förslag om en ny elmarknadsdesign

Regeringen betonar vikten av en väl fungerande inre energimarknad och kommer att verka för att det nya lagförslaget stödjer övergången till mer effektiva, flexibla och dynamiska marknader till nytta för konsumenten och som kan integrera en högre andel förnybar energi.

EU:s transportsamarbete

Ett väl fungerande och långsiktigt hållbart transportsystem är en viktig förutsättning för att möta klimatutmaningen och för att stärka EU:s ekonomi och konkurrenskraft.

Samarbetet inom EU handlar bland annat om reglerna för konkurrens mellan transportföretag och att skapa bättre kommunikationer inom unionen genom transeuropeiska nätverk. Det finns även gemensamma regler för hur fordon ska konstrueras. En viktig del av samarbetet är att transporterna ska bli mer miljövänliga.

Sveriges regering kommer att verka för konkreta satsningar på elektrifiering, energieffektivisering och utveckling av biodrivmedel för att nå en omställning till en hållbar transportsektor efter 2020.

Mer om transportsamarbetet på EU:s officiella webbplats

Vägtransportpaket

I ett kommande vägtransportpaket väntas en översyn av bland annat lagstiftning om krav för att få tillstånd att utföra internationella vägtransporter, om marknadstillträde för internationella godstransporter, om marknadstillträde för internationella busstransporter samt om harmonisering av social lagstiftning på vägtransportområdet inklusive cabotage. Regeringen verkar för att reglerna blir tydliga och att konkurrensen sker på likvärdiga villkor. Skyddet för de sociala rättigheterna ska stärkas.

IT och Telekom

De åtgärder som vidtas inom området politiken för informationssamhället ska skapa goda förutsättningar för väl fungerande marknader och effektiv konkurrens. Hushåll och företag ska ha tillgång till effektiv, robust och säker infrastruktur och bästa möjliga utbud av kommunikationstjänster.

Översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer

Översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer inleds 2016. Regeringen driver slutanvändarnas intressen (konsumenter, företag, andra organisationer och myndigheter). Den främsta drivkraften för marknaden att investera i infrastruktur och tjänster utgörs av slutanvändares efterfrågan på digitala varor och tjänster. Vid sidan av efterfrågan är konkurrens mellan flera nätägande aktörer en central pådrivande kraft för utbyggnad av bredband.

Mer om Sveriges arbete i EU