Ny EU-myndighet ska underlätta för den fria rörligheten

EU-kommissionen föreslår att en ny europeisk myndighet inrättas som ska bidra till att EU:s bestämmelser om gränsöverskridande rörlighet på den inre marknaden tillämpas rättvist, enkelt och effektivt.

Flaggor vajar utanför Berlaymont-byggnaden.
Bakom förslaget står EU-kommissionen. Europeiska unionen 2016. Källa: EC - Audiovisual Service / Foto: Etienne Ansotte

Det var i mitten av mars som EU-kommissionen presenterade sitt förslag om en ny europeisk arbetsmyndighet, ELA.

Syftet med den nya myndigheten är att den ska underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter. Den ska också stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att se till att unionslagstiftningen följs i situationer som är gränsöverskridande. Den ska enligt förslaget till exempel underlätta gemensamma inspektioner och lösningar mellan de nationella myndigheterna.

Regeringen analyserar för närvarande förslaget och samråder med arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter. Generellt stödjer regeringen åtgärder som underlättar för den fria rörligheten och som bidrar till att förbättra administrationen kring befintliga regelverk och motverka fel och bedrägerier. Det är viktigt att ett utvecklat samarbete mellan medlemsstaterna, såsom en ny myndighet, får ett tydligt mervärde genom att till exempel förenkla och samla befintliga strukturer och system.

Överläggning med riksdagens arbetsmarknadsutskott sker den 24 april.