Dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Uppdaterad

Regeringen har ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, som en del i arbetsmiljöstrategin som löper under åren 2016-2020. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Regeringens arbetsmiljöstrategi har arbetats fram i samråd med arbetsmarknadens parter och utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

För att upprätthålla och fördjupa trepartsarbetet har regeringen ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor. Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera redan pågående, planerade och framtida åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Dialogforumet ska bidra till att identifiera framtida utmaningar inom arbetsmiljöområdet och att fördjupa informationsutbytet mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Dialogforumet är också ett sätt för regeringen att följa upp den nya arbetsmiljöstrategin.

Halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin

Under 2018 genomfördes en halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin. Vid tre tillfällen under våren 2018 har tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet och representanter från arbetsmarknadens parter träffats och diskuterat regeringens tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin; nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Den 23 maj 2018 arrangerades dialogforum med statssekreterare Irene Wennemo och parterna som tillsammans med delmötena utgjorde halvtidsavstämningen av arbetsmiljöstrategin.

Tidigare dialogforum

Osund konkurrens i arbetslivet – oktober 2017

Temat för höstens dialogforum var osund konkurrens i arbetslivet. Två partsrepresentanter från Norge bjöds in för att berätta om partssamverkan på byggområdet kring det som man i Norge har valt att kalla arbetslivskriminalitet. Deltagarna vid dialogforum gavs tillfälle att ställa frågor under och efter presentationen. Olika upplägg till halvtidsavstämningen av regeringens arbetsmiljöstrategi 2018 diskuterades under andra halvan av dialogforum.

Nationellt kunskapscentrum och ett arbetsliv i förändring – maj 2017

Vid dialogforum i maj 2017 bjöds utredarna Maria Stanfors och Kurt Eriksson in för att prata om de två betänkanden som överlämnades till regeringen i mars. Maria Stanfors berättade om SOU 2017:28 Ett nationellt centrum om och utvärdering av arbetsmiljö och Kurt Eriksson berättade om SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?. Deltagarna vid dialogforum fick sedan tillfälle att ställa frågor till utredarna samt diskutera förslagen.

Pressmeddelande: Utredningar föreslår inrättande av ett nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Psykisk ohälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö – november 2016

I november 2016 hölls det andra dialogforumet med temat psykisk ohälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppstartsmöte – juni 2016

Det första dialogforumet för arbetsmiljö ägde rum i juni 2016 och var ett uppstartssammanträde där det diskuterades vilka sak- eller branschfrågor som bör prioriteras vid kommande sammanträden i enlighet med dialogforums syfte och uppgifter.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.

Genvägar