Avdelningen för samhällsplanering och bostäder

Uppdaterad

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder ansvarar för frågor som rör hela plan- och byggprocessen. Från den fysiska planeringen, det vill säga. hur mark- och vattenområden ska användas, till genomförandet av bygg- eller rivningsåtgärder. Planeringssystemet utgörs av regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan.

Kommunens prövning av bygglov ingår i avdelningens ansvarsområde, liksom frågor om hur och vilka krav som ställs när byggnader uppförs och utformas, samt vilken teknik samt vilka material och produkter som används.

Avdelningen hanterar även andra frågor som rör bostadsbyggandet, till exempel prognoser, byggandets faktiska utveckling och hur byggandet finansieras. Avdelningen ansvarar också för frågor om bostadsförsörjningen, till exempel frågan om hur alla hushåll ska kunna få tag i en bostad som uppfyller deras behov oavsett socioekonomisk situation, inklusive allmännyttans roll.

Ansvarsområden och organisation

Avdelningen består av två enheter:

  • Enheten för samhällsplanering
  • Enheten för bostäder och byggande

Avdelningen för samhällsplanering och bostäders enheter

Enheten för samhällsplanering

Enheten för samhällsplanering ansvarar för frågor som rör fysisk planering, lantmäterifrågor och hållbar stadsutveckling. Enheten ansvarar även för delar av plan- och bygglagen.

Följande myndigheter/internationella organisationer är knutna till enheten:

  • Lantmäteriet
  • Boverket (inte huvudmannaskap)
  • UN-Habitat - FN :s organ för boende och stadsutvecklingsfrågor

Enheten för bostäder och byggande

Enheten för bostäder och byggande ansvarar för frågor om bostadsförsörjning, bostadsfinansiering och allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Enheten ansvarar dessutom för frågor som rör byggande och byggprodukter.

Därtill  ansvarar enheten bland annat för delar av plan-och bygglagen, lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen och lagen om allmännyttiga bostadsföretag.

Följande myndigheter är knutna till enheten:

  • Boverket