Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Sommarbriefing med Magdalena Andersson

    Under sommaren har regeringen varje vecka bjudit in till en pressbriefing där ett eller flera statsråd informerat om en aktuell fråga. Vid årets sista sommarbriefing kommenterade finansminister Magdalena Andersson det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden.

  • För företagare med anledning av covid-19

    Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

Beslut i EU möjliggör justering av tidsfrister i det nya regelverket om rapporteringsplikt för skatterådgivare

Den 1 juli träder det nya regelverket om rapporteringsplikt för bland annat skatterådgivare i kraft. På grund av utbrottet av det nya coronaviruset antog Europeiska rådet i dag ett direktiv som möjliggör för medlemsstaterna att justera vissa tidsfrister för när bland annat rapporteringen och utbytet av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska ske första gången. Regeringen bereder nu ändringar för att genomföra detta i svensk rätt.

Skatteförslag remitteras inför budgetförhandlingar i höst

Inför förhandlingar om statens budget för 2021 remitterar Finansdepartementet nu ett antal möjliga förslag om sänkt inkomstskatt. Utfallet av budgetförhandlingen kommer att avgöra om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen och hur de färdiga förslagen i så fall kommer utformas.

Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

Nionde extra ändringsbudgeten till riksdagen

Regeringen har överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott till Lernia AB och Swedavia AB samt tillskott för att säkerställa nationell tillgång till ambulansflyg. Regeringen föreslår också att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS AB.

Åttonde extra ändringsbudgeten till riksdagen

Regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2020 har överlämnats till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om omställningsstöd till företag, tillskott till kommuner och regioner samt medel för utökad testning och smittspårning.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 848 träffar.