Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 21 september 2020 lämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen.

Förslag i budgetpropositionen för 2021

 1. 1 Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning
 2. 2 Rusta välfärden för framtidens jobb
 3. 3 Fler ska komma i arbete
 4. 4 Ekonomisk trygghet och omställning till nästa jobb
 5. 5 Hela landet ska växa
 6. 6 Sverige ska vara ett tryggt land för alla
 7. 7 Stärkt beredskap i en ny tid
 8. 8 Övrigt

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1271 träffar.

 • Miljardsatsning för klimatomställning i transportsektorn

  Investeringar för att påskynda klimatomställningen i transportsektorn, riktat miljardstöd till kollektivtrafiken och satsning för att fler ska cykla. Det är några av de områden som prioriteras i budgetpropositionen för 2021. Förslagen i budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsningar på energiområdet i BP21

  Regeringen har i 2021 års budget lagt fram en rad förslag för att nå klimatmålen och öka elektrifieringen av samhället. Här kan du ta del av några av dessa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Näringsdepartementets områden i budgetpropositionen för 2021

  Här kan du läsa om de satsningar som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förenklingsfokus i skogssektorn

  Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet

  En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med 5 miljoner kronor per år från 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län

  I Dalarna är en halv miljon hektar produktiv skogsmark kraftigt ägosplittrad. För att öka takten i omarronderingen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en förstärkning på 10 miljoner kr för 2021 och därefter 20 miljoner kr årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förlängt biogasstöd

  Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs ändamålet 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

  Den pågående pandemin förändrar arbetsmarknaden i Sverige och ställer krav på flexibilitet och omställning. I denna omställningsfas finns det behov av utbildning för karriärbytare. I budgetpropositionen för 2021 föreslår därför regeringen att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bland annat livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

  Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.