Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 21 september 2020 lämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen.

Förslag i budgetpropositionen för 2021

 1. 1 Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning
 2. 2 Rusta välfärden för framtidens jobb
 3. 3 Fler ska komma i arbete
 4. 4 Ekonomisk trygghet och omställning till nästa jobb
 5. 5 Hela landet ska växa
 6. 6 Sverige ska vara ett tryggt land för alla
 7. 7 Stärkt beredskap i en ny tid
 8. 8 Övrigt

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1269 träffar.

 • Förlängning av satsning på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner

  En förutsättning för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. Regeringen föreslår därför en förlängning av satsningen på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner samt att ytterligare 70 miljoner kronor tillförs uppdraget under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

  Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kr från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Konkurrensverket utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

  För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 8 miljoner kronor 2021 och därefter 11 miljoner kronor årligen. Satsningen går till att inrätta en funktion hos Konkurrensverket som ska säkerställa tillsynen av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkta resurser för korttidsarbete

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Tillväxtverkets förvaltningsresurser för korttidsarbete ökas med 7 miljoner kronor. Detta då myndigheten, under 2021 bedöms behöva genomföra mer arbete kopplat till administration och kontroll än tidigare beräknat. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

  Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning. För att åstadkomma sekundär utvinning på ett strukturerat och tillförlitligt sätt behöver bland annat kartläggning, statistik och spårbarhet utvecklas. För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en satsning på 25 miljoner kronor 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU). I satsningen föreslås också Naturvårdsverket få ta del av medlen för att bidra till arbetet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • 15 miljoner kronor till Sveriges 3R-center

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023. Förslaget bygger på överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Återstart av besöksnäringen

  Besöksnäringens omställning och hållbara utveckling stärker den svenska konkurrenskraften och skapar förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför satsningar på 120 miljoner kronor under 2021 för insatser som ska bidra till omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft och återstart av svensk ekonomi

  Forskning och innovation är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som presenteras under hösten 2020, föreslås att anslagen för forskning och innovation ökas med 3,4 miljarder kronor 2021. Regeringen beräknar att nivåhöjningen av dessa anslag blir 3,2 miljarder kronor 2022, 3,3 miljarder kronor 2023 och 3,7 miljarder kronor 2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på inledningsvis 19 miljoner kronor per år för genomförandet av ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Stärkta resurser för effektutvärderingar hos Tillväxtanalys

  Oberoende effektutvärderingar av insatser till företagande och innovation är nödvändiga för att granska insatsernas effektivitet och bidrar därigenom till lärandet. För att Tillväxtanalys ska kunna stärka upp sitt arbete med effektutvärderingar föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att myndigheten tillförs 2 miljoner kronor 2021, 3 miljoner kronor 2022 och 4 miljoner kronor 2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.