Artikel från Finansdepartementet

Om budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket

Här kan du läsa om den statliga budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket och om hur politiska mål och idéer förverkligas genom regeringens olika budgetförslag.

Två gånger per år lämnar Sveriges finansminister regeringens förslag om den ekonomiska politiken och statens budget till riksdagen. På våren lämnar finansministern regeringens ekonomiska vårproposition samt en vårändringsbudget. På hösten lämnas den mer omfattande budgetpropositionen samt en höständringsbudget.

Hur hänger de olika delarna ihop, hur arbetas förslagen fram, vilka ramar och regler finns och vem beslutar om förslagen? Här finns en introduktion till hur politiska mål och idéer hänger ihop med de slutliga besluten om statens utgifter och inkomster.

Från politiska mål och idéer till förslag om statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma ett förslag till statens budget. Utgångspunkten för det arbetet är de ekonomisk-politiska mål som regeringen vill uppnå. Finanspolitiken - dvs. förslagen om statens utgifter och inkomster - är regeringens verktyg för att förverkliga dessa mål.

Hela Regeringskansliet arbetar med budgeten

Innan regeringen lämnar sitt budgetförslag till riksdagen är det många analyser och beräkningar som ska tas fram som underlag till regeringens överväganden och beslut. Detta arbete leds och samordnas av Finansdepartementet, men alla departement deltar och bidrar med underlag inom sina ansvarsområden. Det finns också ramar och regler för hur finanspolitiken kan och får utformas samt hur budgetprocessen ska gå till. Dessa ramar och regler kallas för det finanspolitiska ramverket.

Vårpropositionen

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, en bedömning av ekonomins utveckling, en redovisning av vilka utmaningar som politiken står inför samt uppföljningar av regeringens politik. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll utgör därmed ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.

Budgetpropositionen

I budgetpropositionen som lämnas på hösten redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter samt sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli. Budgetpropositionen innehåller också en finansplan där regeringens finanspolitik beskrivs och resultatredovisningar för budgetens 27 utgiftsområden.

Ändringsbudgetar

Regeringen kan också lämna förslag till ändringar i statens budget under ett pågående budgetår. Dessa förslag samlas i så kallade ändringsbudgetar. En sådan kan lämnas på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) samt på hösten i samband med budgetpropositionen (höständringsbudget).

Vid speciella omständigheter, som till exempel under flyktingkrisen 2015 och coronavirusets utbrott 2020, kan regeringen lämna ytterligare förslag till ändringar i budgeten som då brukar kallas extra ändringsbudget.

Riksdagen beslutar om statens budget

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagens behandling. Den är uppdelad i två steg:

Steg 1: Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Rambeslutet omfattar bland annat en beräkning av alla statens inkomster och beslut om ramarna för hur stora utgifterna får vara för vart och ett av budgetens 27 utgiftsområden. Rambeslutet är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen eftersom utgiftsramarna inte får överskridas.

Steg 2: I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar (anslag) olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

Regeringen genomför riksdagens beslut

När riksdagsbehandlingen är klar är det regeringens ansvar att genomföra riksdagens beslut, dvs. att se till att alla myndigheter får de pengar som riksdagen beslutat om för sina olika verksamheter samt att de ges de uppgifter och uppdrag som krävs för att säkerställa budgeten och nå de politiska målen.

Läs mer!

Läs mer om budgetprocessen och de ramar och regler som styr arbetet:

Den statliga budgetprocessen steg för steg

Ett budgetår - tre olika sorters propositioner

Om det finanspolitiska ramverket

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.