Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin 2020–2021

Uppdaterad

Sedan smittspridningen startade har regeringen och riksdagen vidtagit ett stort antal åtgärder för att värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. De ekonomiska åtgärderna som vidtagits och föreslagits uppgår totalt till nästan 400 miljarder kronor för 2020 och 2021.

Illustration: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Betydande ekonomiska resurser har tillförts kommunsektorn för att säkerställa en fungerande sjukvård och omsorg, utöka antalet tester och genomföra en snabb vaccinering samt för att hantera merkostnader som spridningen av covid-19 medfört. Medel har också avsatts för att stärka kompetensen i äldreomsorgen. För att begränsa smittspridningen och skydda riskgrupper har ett antal tillfälliga åtgärder införts.

Livskraftiga företag har fått ekonomiskt stöd för att minska antalet förlorade arbetstillfällen. Flera åtgärder har vidtagits för att minska kostnader, stärka likviditeten och förbättra finansieringsmöjligheterna. Åtgärderna har främst fördelats utifrån hur hårt företag har drabbats ekonomiskt, men vissa stöd har riktats till specifika sektorer som medier, kultur, idrott, kollektivtrafik, järnväg samt flyg- och sjöfart. Regioner och kommuner har tillförts generella resurser för att klara av det ansträngda ekonomiska läget och hålla uppe sysselsättningsnivån. För att stötta människor som hamnar i en mer utsatt situation har civilsamhället fått ökade resurser och bostadsbidraget har höjts tillfälligt för barnfamiljer.

Förstärkta möjligheter till omställning

Trots regeringens krisåtgärder har många blivit arbetslösa eller drabbats på andra sätt. Tillfälliga förändringar har gjorts i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen har reformerats och möjligheterna till omställning har förstärkts. Regeringen har ökat antalet utbildningsplatser betydligt

Finansdepartementet

En kraftfull grön ekonomisk återstart

För att så snabbt som möjligt ta Sverige ur lågkonjunkturen bedrivs en expansiv finanspolitik under 2021 och 2022. En kraftfull grön ekonomisk återstart genomförs. I statens budget för 2021 presenterade regeringen reformer för gröna investeringar, resurstillskott till välfärden och skattesänkningar på jobb, företagande och investeringar samt förbättrade möjligheter till omställning på arbetsmarknaden.

Finansdepartementet

Sveriges åtgärder ligger väl i linje med jämförbara länder

Många länder i omvärlden har, precis som Sverige, vidtagit omfattande åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. I internationella jämförelser delas det ekonomiska stödet ofta upp i två kategorier. Det är dels stöd som har direkt budgetär effekt, som korttidsarbete, dels stöd som förbättrar hushållens eller företagens likviditetssituation som lån och garantier. Jämförelserna är förenade med osäkerhet, bland annat eftersom länder hade olika system på plats innan pandemin och kan använda olika definitioner för stödåtgärder. IMF:s uppskattning tyder på att Sveriges åtgärder ligger väl i linje med jämförbara länder

Finandepartementet

Ändringsbudgetar för 2020-2021

Här hittar du samtliga ändringsbudgetar för 2020-2021