Fördjupat internationellt samarbete

Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd som även kan vara militärt.

Samarbetet med andra är avgörande för den långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av Europa. Regeringen arbetar för fördjupade samarbeten. Förutom de samarbeten som ingåtts med Finland och USA, den starka gemenskapen med de nordiska och baltiska länderna, har samarbeten med Polen, Storbritannien och Tyskland fördjupats under mandatperioden.

Regeringen beslutade 2016 om propositionen Samförståndsavtal om värdlandsstöd. Värdlandsstödsavtalet är ett övergripande ramavtal som ger en grund för Sverige och Nato att utgå från om det beslutas att Sverige ska ge eller ta emot stöd av Nato i något avseende eller om det beslutas om annan verksamhet i Sverige, t.ex. övningar. Avtalet innehåller grundläggande principer och procedurer för värdlandsstöd och kan användas över hela skalan av situationer från fred och kriser till krig. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt. Genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Finland stärks den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i Östersjöregionen. Sverige mål med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra Försvarsmaktens operativa förmåga och att möjliggöra gemensamt operativt agerande med Finland.

Regeringen har låtit utreda förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete med andra stater (SOU 2016:64) samt den rättsliga regleringen av försvarssamarbetet med Finland (SOU 2018:31).

  • Försvarspolitiskt samarbete med bland annat USA, Tyskland och Storbritannien har stärkts genom avtal och avsiktsförklaringar,
  • Försvarssamarbetet med Finland har fördjupats,
  • Regeringen beslutade den 17 mars 2016 om propositionen Samförståndsavtal om värdlandsstöd.

Ökade anslag till försvaret 2016–2020

Den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C, KD och M från den 17 april 2015 innehöll förstärkta anslag till det svenska försvaret. Under inriktningsperioden 2016–2020 får den samlade försvarsekonomin ett tillskott om 10,2 miljarder kronor utöver de tidigare redovisade förstärkningar.