Ökade anslag till försvaret 2016–2020

Den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020 utgår från den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa. Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar.

Den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C, KD och M från den 17 april 2015 innehöll förstärkta anslag till det svenska försvaret. Under inriktningsperioden 2016–2020 får den samlade försvarsekonomin ett tillskott om 10,2 miljarder kronor utöver de tidigare redovisade förstärkningar. Dessa nya förstärkningar innebär bland annat:

  • att krigsdugligheten i krigsförbanden kan höjas ytterligare genom att alla förband kan genomföra krigsförbandsövning under inriktningsperioden,
  • att arméstridskrafterna utökas med en motoriserad skyttebataljon samtidigt som den lätta skyttebataljonen bibehålls men omorganiseras för att kunna vara lufttransportabel,
  • att en stridsgrupp på Gotland organiseras med ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani från och med 2018,
  • att Hemvärnet tillsammans med de nationella skyddsstyrkorna tillförs granatkastare och bataljonsledningsförmåga,
  • att ytterligare personlig utrustning och ammunition anskaffas,
  • att två korvetter av Gävleklass modifieras så att de är operativt och tekniskt relevanta till mitten av 2020-talet och att nya undervattenssensorer anskaffas,
  • att förmågan till spridning av flygstridskrafterna inom och mellan baser ökar.

Utöver de satsningar som redan genomförs kom partierna bakom försvarsuppgörelsen överens om att under 2017 tillföra ett ekonomiskt tillskott på ytterligare 500 miljoner kronor för en ökad militär förmåga och en förstärkt förmåga inom totalförsvaret.

Regeringen kom i augusti 2017 överens med Moderaterna och Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Utöver tidigare satsningar ska den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret förstärkas med ytterligare 2,7 miljarder kronor per år 2018–2020.